เยลโลไทร์ดอทคอม
facebook

ยางตามประเภทรถ ยางตามประเภทรถ

ยางตามขอบยาง ยางตามขอบยาง

ยางตามยี่ห้อ ยางตามยี่ห้อ

 • APOLLO
 • BF GOODRICH
 • BRIDGESTONE
 • CONTINENTAL
 • DEESTONE
 • DUNLOP
 • FALKEN
 • FIRESTONE
 • GOODYEAR
 • HANKOOK
 • MAXXIS
 • MICHELIN
 • NANKANG
 • NEXEN
 • NITTO
 • PIRELLI
 • TOYO TIRES
 • YOKOHAMA

ยางตามเรตติ้ง ยางตามเรตติ้ง

(5.0) ดีมาก
(4.0) ดี
(3.0) พอใช้
(2.0) ไม่เห็นด้วย
(1.0) ไม่เห็นด้วยมาก
(N/A) ยังไม่ได้ทดสอบ
รวมขนาดยางรถยนต์โตโยต้าตรวจเช็กรถยนต์ฟรี ศูนย์บริการรถยนต์ที่ไหนให้บริการบ้าง และ มีรายการเช็กรถโปรโมชั่นยางรถยนต์
 • รู้เรื่องยางรถยนต์
 • ยางรถยนต์ต้องมี สมอ. บังคับใช้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านเสียง การยึดเกาะบนถนนเปียก และ ความต้านทานการหมุน

ยางรถยนต์ต้องมี สมอ. บังคับใช้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านเสียง การยึดเกาะบนถนนเปียก และ ความต้านทานการหมุน

27/09/2562 16:39

Tire spec on label

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ได้มีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก
และความต้านทานการหมุน มอก.2721-2560 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บังคับตามกฎหมาย  
และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. มีการวางแผนจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งผู้ผลิตยางรถยนต์ โดยจะตรวจโรงงานผลิตและผู้นำเข้า
ซึ่งเป็นต้นทาง และผู้นำเข้ายางล้อรถยนต์ ตรวจติดตาม ร้านยาง ที่เป็นผู้จำหน่ายปลายทาง เพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค และ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยางล้อที่แสดงเครื่องหมาย มอก.


เรามาทำความรู้จักกับ พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลมฯ กันว่า คืออะไร และ มีที่มาที่ไปอย่างไร 


พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กำหนดไว้ตามข้อความส่วนหนึ่งว่า

...กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียง จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน และได้มีการดำเนินการตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และ ความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ “ระดับที่หนึ่ง” หมายความว่า ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนที่แสดงค่ามลพิษ ทางเสียงและความต้านทานการหมุนที่แสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระดับที่หนึ่ง (stage 1) ตามข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No. 117, 02 series of amendments) และนำมากำหนดไว้ในคุณลักษณะที่ต้องการในมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๒๑ - ๒๕๖๐ 

“ระดับที่สอง” หมายความว่า ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนที่แสดงค่ามลพิษ ทางเสียงและความต้านทานการหมุนที่แสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระดับที่สอง (stage 2) ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดที่เข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในระดับที่หนึ่ง (stage 1) ตามข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ ของสหประชาชาติ (UN Regulation No. 117, 02 series of amendments) และนำมากำหนดไว้ ในคุณลักษณะที่ต้องการในมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๒๑ – ๒๕๖๐


มาตรา๔ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัส ผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่มอก. ๒๗๒๑- ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๕๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


มาตรา๕ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลมตามมาตรา๔ เฉพาะข้อกำหนดด้านเสียง จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๒๑- ๒๕๖๐ให้มีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้

(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง กลุ่ม C1 แบบเรเดียล (radial) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๑๘- ๒๕๖๐ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่หนึ่งเมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและ
ความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่สอง

(๒) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง กลุ่ม C2 และ C3 แบบเรเดียล (radial) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๑๙- ๒๕๖๐ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่หนึ่ง เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อ
ที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่สอง

(๓) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง กลุ่มC3 แบบผ้าใบเฉียง (bias) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๑๙- ๒๕๖๐ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่หนึ่งเมื่อพ้นกำหนดสี่ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่หนึ่งมีผลใช้บังคับ ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่กำหนดไว้ในระดับที่สอง
มาตรา๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจำเป็นต้องควบคุม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน เพื่อให้ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง และรถยนต์เชิงพาณิชย์และ ส่วนพ่วงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๘๕๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๐๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้มีการดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์ เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว สมควร กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะ ถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้